มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

หนังสือของ มพส.

เอกสารเผยแพร่ของ มพส.

เอกสารประกอบคำบรรยาย /สัมมนา

จดหมายข่าว

วีดีโอคลิป

ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน

คลังภาพ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ราคาชีวมวล

ปฏิทินชีวมวล

จดหมายข่าว

12345
Newsletter ISSUE 41 : March 2014
วันที่ : 31 มีนาคม 2557
E for E Highlight :  DME อีกหนึ่งพลังงานทางเลือกทดแทน LPG
ESCO Fund Corner : ส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียและขยะอินทรีย์
GEM Corner : เพิ่มรายได้ให้ชุมชนจากไฟฟ้าพลังน้ำ
E for E's Activities & Energy Review

                                                                 Download English Version Click Here


Newsletter ISSUE 40 : April - June 2013
วันที่ : 30 มิถุนายน 2556
E for E Highlight :  ปาฐกถาพิเศษของ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
                             เรื่อง “ค่าไฟแพง ไฟขาดแคลน แก้ได้ด้วยพลังงานหมุนเวียน”
ESCO Fund Corner : การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศโดยการใช้ชิลเลอร์ประสิทธิภาพสูง
GEM Corner : ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเด็กนักเรียนตามแนวเขตชายแดน
E for E's Activities & Energy Review

                                                                 Download English Version Click Here

Newsletter ISSUE 39 : January-March 2013
วันที่ : 31 มีนาคม 2556
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ESCO Fund ระยะที่ 2

                                                                 Download English Version Click Here

Newsletter ISSUE 38 : October-December 2012
วันที่ : 31 ธันวาคม 2555
E for E Highlight : แนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน :โอกาสของชุมชน
ESCO Fund Corner : ESCO FUND กับการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
GEM Corner : ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ขนาดเล็ก
E for E's Activities & Energy Review


                                                                 Download English Version Click Here

Newsletter ISSUE 37 : July-September 2012
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2555
E for E Highlight : แนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน
ESCO Fund Corner : โซล่าฟาร์ม...โอกาสหรือทางตัน ???
GEM Corner : โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ปางอุ๋ง
E for E's Activities & Energy Review


                                                                 Download English Version Click Here

12345
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th