มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

หนังสือของ มพส.

เอกสารเผยแพร่ของ มพส.

เอกสารประกอบคำบรรยาย /สัมมนา

จดหมายข่าว

วีดีโอคลิป

ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน

คลังภาพ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ราคาชีวมวล

ปฏิทินชีวมวล

หนังสือของ มพส.

บทเรียนจากการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแนวทางการพัฒนาต่อไป

ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
หนังสือเรื่อง บทเรียนจากการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแนวทางการพัฒนาต่อไป
เป็นการรวบรวมประสบการณ์พัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย โดย มพส. ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือก เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Promoting Renewable Energy in Mae Hong Son : MHS - RE) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) ซึ่งดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2560

Download ได้ที่นี่

E for E กับการบริหารโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนภายใต้ ESCO FUND
ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
หนังสือเรื่อง E for E กับการบริหารโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนภายใต้ ESCO Fund เป็นการรวบรวมประสบการณ์ในการประเมินและพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน และโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน ของ มพส. ในฐานะผู้บริหารโครงการ ESCO Fund ในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

Download ได้ที่นี่
กลยุทธ์สำคัญสำหรับความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศไทย
ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
บทความเรื่อง "กลยุทธ์สำคัญสำหรับความยั่งยืนด้างพลังงานของประเทศไทย"
เป็นข้อเขียนของ ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(ตุลาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2551) ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สะท้อนสถานการณ์ด้านพลังงานของไทย
โดยเฉพาะการพัฒนาและเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา 


Download ได้ที่นี่
10 ปี มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และก้าวต่อไป
ผู้เขียนและเรียบเรียงโดย : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
• ก้าวแรกของ มพส. กับศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล
• ก้าวที่สอง...การประเมินปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
• ก้าวที่สาม...
ก้าวต่อไปของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
จากชีวมวลสู่ความหลากหลายของพลังงานหมุนเวียน

Download ได้ที่นี่
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลและก๊าซชีวภาพ (ราคา 150 บาท)
ผู้เขียน และ เรียบเรียงโดย : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
พลังงานชีวมวล / ก๊าซชีวภาพ
ความรู้พื้นฐานชีวมวล
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล / ก๊าซชีวภาพ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานชีวมวล (ราคา 300 บาท)
ผู้เขียน และ เรียบเรียงโดย : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาสภาพตลาดแกลบ
รายงานการศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า
การศึกษามาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
แนวทางในการบริหารจัดการวามเสี่ยงการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน
ปัญหาและจุดเรียนรู้ที่ได้จากโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวลในประเทศไทย (ราคา 250 บาท)
ผู้เขียน และ เรียบเรียงโดย : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จุดเรียนรู้และแนวทางที่เหมาะสมสำหรับ
นักลงทุน
กรณีศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
กรณีศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์
กรณีศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
แนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากชีวมวล
ชีวมวล (ราคา 300 บาท)
ผู้เขียน และ เรียบเรียงโดย : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
กล่าวถึงชีวมวลในประเทศไทยมากกว่า 20 ชนิดประกอบด้วย แกลบ ฟางข้าว ปลายไม้ยางพารา ปีกไม้ยางพารา รากไม้ยางพารา ขี้เลื่อย เหง้ามันสำปะหลัง ลำต้นมันสำปะหลัง เปลือกมันสำปะหลัง กากมันสำปะหลัง ใยปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า ทางปาล์ม ลำต้นปาล์ม ชานอ้อย ใบอ้อย ยอดอ้อย ซังข้าวโพด ลำต้นข้าวโพด และเปลือกไม้ยูคาลิปตัส เป็นต้น ศักยภาพชีวมวลในแต่ละปีมีปริมาณเท่าไร ชีวมวลบางส่วนได้ถูกนำไปใช้ในสาขาเศรษฐกิจใดบ้าง เปรียบเทียบและแสดงวิธีการคำนวณหาค่าความร้อนชีวมวล เสนอทางเลือกการนำชีวมวลเป็นพลังงานทดแทน ขั้นตอนการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล แนวทางการบริหารจัดหา ชีวมวล และค่ามาตรฐานมลพิษต่างๆ เช่น อากาศ น้ำ
และเสียง

 

วิธีการสั่งซื้อ
1. สามารถซื้อโดยตรงได้ที่ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ www.chulabook.com
2. โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1-34491-5
กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก (PAY IN) ระบุหนังสือเล่มที่ต้องการ พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่จัดส่งหนังสือ เบอร์ติดต่อ ทางโทรสารหมายเลข 0-2953-9885

** หมายเหตุ โปรดระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อความถูกต้องในการออกใบเสร็จรับเงิน

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th