มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

หนังสือของ มพส.

เอกสารเผยแพร่ของ มพส.

เอกสารประกอบคำบรรยาย /สัมมนา

จดหมายข่าว

วีดีโอคลิป

ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน

คลังภาพ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ราคาชีวมวล

ปฏิทินชีวมวล

จดหมายข่าว

12345
Newsletter ISSUE 36 : April - June 2012
วันที่ : 30 มิถุนายน 2555
E for E Highlight : Adder หรือ Feed-in Tariff?
ESCO Fund Corner : หลอด LED เลือกอย่างไรให้คุ้มค่าการลงทุน
GEM Corner : โครงการด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
E for E's Activities & Energy Review


                                                                 Download English Version Click Here


Newsletter ISSUE 35 : January - March 2012
วันที่ : 31 มีนาคม 2555
เทคโนโลยีและการลงทุนพลังงานหมุนเวียน ของประเทศไทย : โรงไฟฟ้าชีวมวล   
เศษมะพร้าว
... ชีวมวลที่ไม่ควรมองข้าม
อุ้มผาง ... เมืองพลังงานพอเพียงถวายพ่อ            
Newsletter ISSUE 34 : December 2011
วันที่ : 12 มกราคม 2555
สัมมนาประจำปีมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
“เดินหน้าพลังงานสู่ทิศทางที่ยั่งยืน”
Newsletter Issue 33, Jan-June 2011
วันที่ : 23 สิงหาคม 2554
ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ตอน : โรงไฟฟ้าชีวมวล
Newsletter Issue 32, December 2010
วันที่ : 28 ธันวาคม 2553
สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน หรือ ESCO FUND
(ระยะที่ 1) ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2551 - กันยายน 2553, ข่าวกิจกรรม มพส.
Newsletter Issue 31, September 2010
วันที่ : 18 ตุลาคม 2553
บทบรรณาธิการ, INSIDE THIS ISSUE, Energy Update, EForE Events & Activities
Newsletter Issue 30, Jan - May 2010
วันที่ : 5 กรกฎาคม 2553
การชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่รีบร้อนจนไม่เป็นธรรม, Green Energy Mechanism มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
(ESCO FUND) ภายใต้การบริหารกองทุนโดย มพส., ข่าวกิจกรรม
Newsletter Issue 29, September 2009
วันที่ : 20 กันยายน 2552
กลไกลพลังงานสีเขียว,โครงการกลไกลพลังงานสีเขียว,โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน
โครงการห้วยปูลิง,โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว โครงการตะโป๊ะปู่,ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการลงทุน
ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ESCO FUND
Newsletter Issue 28, May 2009
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2552
การปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเหมุนเวียน, มติคณะรัฐมนตรี, ความเห็นของที่ประชุม
12345
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th