มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ประวัติ มพส.

โครงสร้างองค์กรและคณะกรรมการ มพส.

บริการของ มพส.

บริการของ มพส.

 
 1. 1. งานศึกษาวิเคราะห์นโยบายพลังงาน
  (Policy Advocacy)
  โดยศึกษาปัญหาและอุปสรรคเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการด้าน พลังงานหมุนเวียนในประเทศ รวบรวมแนวทาง
  และวิธีการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศต่างๆ และเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุง กฎระเบียบและนโยบายศึกษาวิเคราะห์
  เชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
  ก๊าซชีวภาพ และพลังงานทดแทน ศึกษาเชิงสังคมศาสตร์สำหรับการอยู่ร่วมกับชุมชนของโครงการพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นที่ปรึกษาพัฒนาโครงการตามกลไก การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism - CDM) ดำเนินการจัดสัมมนาทางด้านพลังงานและไฟฟ้า เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และประสบการณ์ ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องและสนใจ รวมทั้งการจัดการดูงานและทัศนศึกษา อาทิ การรับซื้อไฟฟ้า จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก การบริหารจัดการพลังงานชุมชนนอกจากนี้ ยังติดตาม และให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยการ
  ให้คำปรึกษาและร่วมเป็นคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 
 
 1. 2. งานบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
  (Technical Service Cell)
  ทำการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคของโครงการด้านพลังงาน หมุนเวียน ให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
  ทางเทคนิคของระบบผลิตพลังงานจาก ชีวมวล และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ รวมถึงการให้คำปรึกษา แก่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงาน
  และพลังงานหมุนเวียนในประเทศเกี่ยวกับระบบผลิตพลังงาน และการประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต จากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ในประเทศรวมทั้งการจัดสัมมนาและเผยแพร่ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ของ มพส.
  อย่างต่อเนื่อง

 
 
 1. 3. งานบริการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน (Financing Service Cell) ทำหน้าที่ศึกษาและจัดทำข้อเสนอทางด้านการเงิน ของโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน
  และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ให้คำแนะนำเรื่องแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศแก่ผู้ลงทุน ให้คำปรึกษาในการจัดทำสัญญา
  ข้อตกลงต่างเช่น สัญญาจัดหาเชื้อเพลิงระยะยาว สัญญาขายไฟฟ้า
  เป็นต้น รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต้นแบบในฐานะ
  ผู้บริหารโครงการศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล เพื่อรับรองคำขอรับการสนับสนุน เงินประกันความเสี่ยงจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง โดยที่ผ่านมา
  ได้ทำงานควบคู่ไปกับการให้บริการด้านเทคนิค

 
 
 1. 4. งานข้อมูลและการเผยแพร่
  (Information and Outreach Cell)
  ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล
  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ประเภทต่างๆ เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำขนาดเล็ก รวมถึงการรวบรวมข้อมูล
  และวิเคราะห์ศักยภาพชีวมวลในประเทศ จัดตั้งห้องสมุดพลังงานทดแทน
  รวมถึงทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น ในรูปแบบของ
  บทความในสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ การฝึกอบรม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ

 
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th