มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินโครงการ ESCO Revolving Fund ปีงบประมาณ 2556 (ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินงานโครงการ ESCO Revoling Fund ปีงบประมาณ 2556

(เมษายน 2556 - 10 กรกฎาคม 2557)

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Encon Fund) จำนวน 500 ล้านบาท  เพื่อเป็นเงินกองทุน ESCO Revolving Fund สำหรับส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดย พพ. ได้มอบหมายให้มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในผู้จัดการโครงการในวงเงิน 300 ล้านบาท ซึ่งโครงการ ESCO Revolving Fund ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 (เมษายน 2556 – กรกฎาคม 2557) มีโครงการได้รับอนุมัติทั้งสิ้นจำนวน 19 โครงการสำหรับการเช่าซื้ออุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้


โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการให้เช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน
(Equipment Leasing) 19 โครงการ


 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน
(Equipment Leasing)

     
 
1. โครงการเช่าซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด
สถานที่ติดตั้ง: โรงพยาบาล อุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 4,675,683.30  บาท
ประเมินผลประหยัด : 160,000 บาทต่อเดือน
 
     
 
2. โครงการเช่าซื้อหลอดไฟ LED บริษัท ไทยแดนนิช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สถานที่ติดตั้ง: ฟาร์มสุกรของบริษัท ไทยแดนนิช อินเตอร์เนชั่นแนลและบริษัทในเครือ รวม 7 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : หลอดไฟ LED
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 3,828,888  บาท
ประเมินผลประหยัด : 194,000 บาทต่อเดือน
 
     
 
3. โครงการเช่าซื้อหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Boiler) บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด
สถานที่ติดตั้ง: บริษัท น้องพร ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : หม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Boiler)
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 3,013,740.60 บาท
ประเมินผลประหยัด : 72,167 บาทต่อเดือน
 
     
 
4. เช่าซื้ออุปกรณ์ความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) บริษัท เพาเวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
สถานที่ติดตั้ง: บริษัท ไทยเม็ททอล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 1,515,120 บาท
ประเมินผลประหยัด : 128,500 บาทต่อเดือน
 
     
 
5. โครงการเช่าซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)
สถานที่ติดตั้ง: บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด จังหวัดสงขลา
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน : มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)
มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund: 1,353,467.61 บาท
ประเมินผลประหยัด : 106,083 บาทต่อเดือน
 

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)
เลขที่ 99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (662)-953-9881-4 โทรสาร (662)-953-9885
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th