มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ผลการดำเนินโครงการ ESCO Revolving Fund ปีงบประมาณ 2558 (ระยะที่ 4)

ผลการดำเนินงานโครงการ ESCO Revoling Fund ปีงบประมาณ 2558

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Encon Fund) จำนวน 500 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นเงินกองทุน ESCO Revolving Fund สำหรับส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน พพ. ได้มอบหมายให้มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในผู้จัดการโครงการในวงเงิน 300 ล้านบาท ซึ่งโครงการ ESCO Revolving Fund ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะที่ 4 (เมษายน 2558 – มีนาคม 2560) ณ เดือนธันวาคม 2559 มีโครงการได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 9 โครงการสำหรับการเช่าซื้ออุปกรณ์ ดังรายละเอียดในตาราง


โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการให้เช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน
(Equipment Leasing) 9 โครงการ
(ณ เดือนธันวาคม 2559)


 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/พลังงานทดแทน
(Equipment Leasing)

     
 
1. บริษัท เพาเวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : บริษัท ซี.ซี.เอส.  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดนนทบุรี
โครงการเพาเวอร์อินโนเวชั่นดำเนินการติดตั้งตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ของปั๊มน้ำเย็น ปั๊มน้ำคอนเดนเซอร์ และพัดลมคูลลิ่งทาวเวอร์ที่บริษัท ซีซีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 1.07 ล้านบาท โดยโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและใช้งานแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าไฟฟ้าลง 90,687บาทต่อเดือน
 
     
 
2. บริษัท  เจ.เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : บริษัท  เจ.เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการ เจ.เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จะดำเนินการติดตั้งหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูงโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแทนหม้อไอน้ำตัวเก่าที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 20.04 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างทำสัญญาเช่าซื้ออุปกรณ์ เมื่อใช้งานคาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 401,435 บาทต่อเดือน
 
     
 
3. บริษัท  โรงน้ำแข็งท้ายเหมือง จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : โรงน้ำแข็งท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
โครงการโรงน้ำแข็งท้ายเหมืองจะดำเนินการติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์ตัวเก่าที่ใช้งานมานาน ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 0.99 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ เมื่อใช้งานคาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 17,365 บาทต่อเดือน
 
     
 
4. บริษัท ทรัพย์แสนไสว จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : โรงแรมพาวีเลี่ยน จังหวัดสงขลา
โครงการทรัพย์แสนไสวจะดำเนินการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงแทนเครื่องทำน้ำเย็นตัวเก่าที่ใช้งานมานาน ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 3.46 ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ เมื่อใช้งานคาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 86,748 บาทต่อเดือน
 
     
 
5. บริษัท ไอส์แลนด์ รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
โครงการบริษัทไอส์แลนด์ รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด จะดำเนินการเปลี่ยนระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ตัวเก่าที่ใช้งานมานาน ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 9.48 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำสัญญา เมื่อใช้งานคาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 119,952 บาทต่อเดือน
 
     
 
6. บริษัท ซี เอส โบว์ล เซ็นเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : โรงแรมไดอิชิ จังหวัดสงขลา
โครงการบริษัทซี เอส โบว์ล เซ็นเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จะดำเนินการเปลี่ยนระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ตัวเก่าที่ใช้งานมานาน ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 4.65 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ เมื่อใช้งานคาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 97,138 บาทต่อเดือน
 
     
 
7. บริษัท อาร์.แฮ้งค์ ซัพพลาย จำกัด
(เพื่อติดตั้งบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด)
สถานที่ติดตั้ง : บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการบริษัทอาร์.แฮ้งค์ ซัพพลายจำกัด จะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ 36 W ด้วยหลอด LED 18 Wซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 2.17 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำสัญญา เมื่อใช้งานคาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 118,500บาทต่อเดือน
 
   
 
8. บริษัท โพลีวิชั่น พรีซิชั้น โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : บริษัท โพลีวิชั่น พรีซิชั้น โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
โครงการบริษัท โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องฉีดพลาสติกที่ใช้งานมานานกว่า 15 ปี เป็นเซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 2.48 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำสัญญา เมื่อใช้งานคาดว่าผู้ประกอบการจะประหยัดค่าไฟฟ้า 50,432 บาทต่อเดือน และหากผลการใช้งานดีตามที่คาดไว้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนมอเตอร์ส่วนที่เหลือในเฟสต่อไป

   
 
9. บริษัท สวนสอง จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : บริษัท สวนสอง จำกัด จังหวัด อำนาจเจริญ
โครงการบริษัท สวนสอง จำกัด จะดำเนินการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งโครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 17.44 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบเดินเครื่อง เมื่อใช้งานคาดว่าผู้ประกอบการจะผลิตไฟฟ้า 467,479 หน่วยต่อเดือน
 

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)
เลขที่ 99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (662)-953-9881-4 โทรสาร (662)-953-9885
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th