มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ มพส. และคณะเจ้าหน้าที่ มพส. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
          ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ มพส. และคณะเจ้าหน้าที่ มพส. เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท บุญเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ อ.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
          โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Plant) โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ของบริษัท บุญเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 5 MWe ใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบ Gasification ซึ่งเป็นแนวคิดของเจ้าของโรงสีบุญเจริญพานิชและโรงสีพานิชรวมเจริญ ที่จะผลิตความร้อน (ไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการอบข้าวและมีผลพลอยได้เป็นไฟฟ้าจำหน่ายเข้าระบบ จากเดิมซึ่งใช้ในรูปแบบความร้อนโดยตรงเพื่อการอบข้าว ทั้งนี้ โครงการฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบการเข้าร่วมทุน ภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund) ระยะที่ 2 มูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund จำนวน 50 ล้านบาท
 
          ปัจจุบัน มพส. ยังเปิดรับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนหรือการอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการ ESCO Fund ในระยะที่ 2 สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th