มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

เจ้าหน้าที่ มพส. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด ณ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ทรูเอ็นเนอร์ยี เพาเวอร์ จำกัด ณ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด ณ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ทรูเอ็นเนอร์ยี เพาเวอร์ จำกัด ณ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เจ้าหน้าที่ มพส. เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด ณ อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี และ  โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ทรูเอ็นเนอร์ยี เพาเวอร์จำกัด ณอำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรีซึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund)ในรูปแบบการร่วมลงทุน กับ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม2554ที่ผ่านมา
 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th