มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

โครงการปัจจุบัน

โครงการในอดีต

กิจกรรม

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ร่วมบริจาค

โครงการอุ้มผาง

โครงการพลังงานหมุนเวียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการพลังงานหมุนเวียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

2. เตาชีวมวลแกลบ

3. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กระดับชุมชน

4. ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

5. กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ
 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th