มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

โครงการปัจจุบัน

โครงการในอดีต

กิจกรรม

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ร่วมบริจาค

โครงการอุ้มผาง

โครงการพลังงานหมุนเวียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการอุ้มผาง

 

logo.jpg

โครงการอุ้มผางเมืองพลังงานพอเพียงถวายพ่อ

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

            เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จหระเจ้าอยู่หัวจะมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการด้านพลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาโครงการต้นแบบที่เป็นตัวอย่างให้กับท้องถิ่นอื่น โดยคัดเลือกพื้นที่ที่ห่างไกลจากระบบส่งไฟฟ้าและมาตรฐานคุณภาพชีวิตในพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ ทั้งการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อพัฒนาโครงการด้านพลังงาน ภายใต้ชื่อโครงการ “อุ้มผางเมืองพลังงานพอเพียงถวายพ่อ”  ซึ่งในปัจจุบันมีชาวบ้านเพียงร้อยละ 20 จากจำนวน 3,206 ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านที่ดำเนินการโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นอกจากนี้ สถานีอนามัย ศูนย์เรียนรู้ชาวไทยภูเขา ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนเกือบทั้งหมดไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยมีหน่วยงานร่วมพัฒนาโครงการได้แก่ เทศบาลตำบลแม่จัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการเพื่อสังคมภายใต้โครงการกลไกพลังงานสีเขียวของ มพส. ในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนและการสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำพลังงานที่ได้จากโครงการไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
            โครงการ “อุ้มผางเมืองพลังงานพอเพียงถวายพ่อ”  มีแผนดำเนินงานช่วงปี 2554 -2555 ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักใช้ทรัพยาพกรในท้องถิ่นมาผลิตเป้นพลังงานและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนภายใต้การดำเนินของชุมชนเอง โดยพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข และการสร้างอาชีพของชุมชน โดยชาวบ้านในชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการและตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดจากการจัดหาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีแผนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 190 กิโลวัตต์ จำนวน 1 โครงการ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Gasification ที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงจำนวน 2 โครงการ และใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง 1 โครงการ การติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มจำนวน 2 โครงการนอกจากนั้นยังมีการจัดอบรมและปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการโซลาร์โฮม และให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
 
            ภายหลังจากการดำเนินการแล้วเสร็จ พื้นที่ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จะมีครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 50 โดยการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จะเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด นอกจากนี้สถานีอนามัย ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนเกือบทั้งหมดจะมีไฟฟ้าใช้ และโครงการอุ้มผางเมืองพลังงานพอเพียงจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 1,800 ตันต่อปี

ภาพรวมโครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการขนาด 968 Wp ณ ที่ทำการกองพลพัฒนาที่ 3 และ ขนาด 370 Wp สำหรับสุขศาลา 

2. โครงการผลิตไฟฟ้าแบบ Gasification สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และด่านตรวจ

 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
812/66 ซอยประชาชื่น 26 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ +66 2115 5895  E-mail : jutamas.efe@gmail.com