มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ประวัติ มพส.

โครงสร้างองค์กรและคณะกรรมการ มพส.

บริการของ มพส.

โครงสร้างองค์กรและคณะกรรมการ มพส.

โครงสร้างองค์กร

 
 1. คณะกรรมการ มพส.
  คณะกรรมการมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
  1.   นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ
  2.   นายชาย ชีวะเกตุ ประธานที่ปรึกษากรรมการ
  3.   นายพรายพล คุ้มทรัพย์ กรรมการ
  4.   นายอำนวย ทองสถิตย์ กรรมการ
  5.   นายกฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการ
  6.   นายอนันต์ เกษเกษมสุข กรรมการ
  7.   นางสาวเนตรนฤมล ศิริมณฑล กรรมการ
  8.   นายภักดิ์  ทองส้ม กรรมการ
  9.   นายกวี จงคงคาวุฒิ กรรมการและเหรัญญิก
  10. นางสาวสุวพร ศิริคุณ กรรมการและเลขานุการ
     
     
  ผู้บริหาร มพส.
     
        นายกวี  จงคงคาวุฒิ ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
     
     
  โดยคณะกรรมการมูลนิธิ จะมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของมูลนิธิ และการดำเนินงานตามนโยบายควบคุมการเงิน และทรัพย์สินของมูลนิธิ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมถึงการตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการของมูลนิธิ
 
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th