มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวสารและกิจกรรม

มพส. จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคซ่อมบำรุงชุดโซล่าร์โฮม” ณ หอประชุมของ อบต. แม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2556

      โครงการจัดฝึกอบรมช่างเทคนิคในการซ่อมแซมโซล่าโฮม เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (UNJP) มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมโซล่าร์โฮม เพื่อให้คนในท้องถิ่นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโซล่าร์โฮม

      มพส.ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคซ่อมบำรุงชุดโซล่าร์โฮม” ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นชาวบ้านที่มีทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 4 วัน และภาคปฏิบัติ 1 วัน โดยมีอาจารย์พิเชษฐ์ ชุ่มใจ จากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย

      การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ผู้ฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบโซล่าร์โฮม เครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงโซล่าร์โฮม รวมถึงวิธีการใช้งานของเครื่องมือต่างๆ เช่น มัลติมิเตอร์ , ไฮโดรมิเตอร์ เป็นต้น และคณะวิทยากรได้ให้คำแนะนำการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และในภาคปฏิบัติ ผู้ฝึกอบรมสามารถตรวจเช็คและวิเคราะห์ได้ว่าระบบฯ หรืออุปกรณ์โซล่าร์โฮมเกิดความเสียหายในส่วนใด และสามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายด้วยวิธีที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้ฝึกอบรมได้ลงพื้นที่หมู่บ้านห้วยม่วง เพื่อเข้าตรวจสอบระบบโซล่าร์โฮม เพื่อฝึกการวิเคราะห์ว่าระบบฯ เสียหายตรงไหนบ้าง และมีวิธีแก้ไขอย่างไร โดยแต่ละกลุ่มมีอาจารย์และพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำด้วย หลังจากสิ้นสุดการอบรบ มพส. ได้มอบชุดสาธิตฯ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงให้กับตัวแทนจากทั้ง 3 ตำบล (ต.แม่สวด อ.สบเมย ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง และ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า) รวมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th