มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

โครงการปัจจุบัน

โครงการในอดีต

กิจกรรม

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ร่วมบริจาค

โครงการอุ้มผาง

โครงการพลังงานหมุนเวียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรม

พิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปูลิง ภายใต้โครงการกลไกพลังงานสีเขียว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปูลิง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งโครงการนี้สำเร็จได้จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน รวมถึงชุมชนเจ้าของพื้นที่ โดยมีมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงาน

โรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปูลิงเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดกำลังการผลิต 22 กิโลวัตต์ จ่ายไฟฟ้าให้กับชาวบ้านกว่า 100 ครัวเรือน โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสังคมเมืองกับสังคมที่ห่างไกล

ภาคธุรกิจได้มีโอกาสแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยโครงการนี้เป็นการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและป่าต้นน้ำ

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th