มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

โครงการปัจจุบัน

โครงการในอดีต

กิจกรรม

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ร่วมบริจาค

โครงการอุ้มผาง

โครงการพลังงานหมุนเวียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรม

มพส. ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ สำหรับผลิตไฟฟ้าในโรงเรียนที่บ้านปอหมื้อ บ้านจอปร่าคี และ บ้านโกแประ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการกลไกพลังงานสีเขียว โดยได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 15 ธ.ค. 55

           คณะฯ เดินทางไปยัง ศกร.ตชด.บ้านปอหมื้อ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ซึ่งการเดินทางค่อนข้างลำบาก
ผ่านทางน้ำ โขดหิน และทางลาดชันมาก ทำให้ใช้เวลาเดินทางนานและล่าช้ากว่ากำหนดการ

           มพส. กำหนดบริเวณที่ตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ โดยเลือกพื้นที่หลังโรงเรียนซึ่งเป็นจุดที่สามารถรับแดดได้ดีตลอดช่วงกลางวัน (ตั้งแต่ 8.00 – 16.00 น.) ชาวบ้านได้ช่วยกันขุดหลุมวางแท่นปูนเพื่อทำเป็นฐานและประกอบชุดโครงสร้างเพื่อรับน้ำหนักแผง โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างห้องควบคุมการทำงานของระบบและสำหรับเก็บแบตเตอรรี่ไว้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นทำการติดตั้งแบตเตอรรี่และตู้ควบคุมการทำงาน (Charge controller และ inverter) เดินสายไฟและปลั๊กไฟไปยังส่วนต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมทั้งอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาระบบให้แก่คณะครู การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน สามารถรับสื่อการเรียนการสอนทางไกล และมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในยามค่ำคืน

           จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางต่อเพื่อไปติดตั้งระบบทั้งใน ศกร.ตชด.บ้านจอปร่าคี และ ศกร.ตชด.บ้านโกแประพร้อมทั้งอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาระบบแก่คณะครูเช่นเดียวกัน โดยที่ ศกร.ตชด.บ้านจอปร่าคี พบปัญหา อาคารห้องควบคุมระบบที่ชาวบ้านสร้างไว้เดิม ไม่สามารถวาง 
แบตเตอรรี่ได้ทั้งหมด จึงต้องขยายความกว้างเพิ่ม และสำหรับ ศกร.ตชด.บ้านโกแประ พบปัญหา ต้องรื้ออาคารห้องควบคุมระบบที่ชาวบ้านสร้างไว้เดิมเพื่อย้ายตำแหน่งใหม่ เนื่องจากพื้นที่ที่ติดตั้งแผงอยู่ไกลจากอาคารที่ชาวบ้านสร้าง

           ทั้งนี้ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงเรียนทั้ง 3 แห่งนี้ ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน รวมทั้งชาวบ้านให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานซึ่งปกติชาวบ้านจะใช้น้ำมันในการปั่นไฟฟ้า และจากปัญหาที่พบทั้งในเรื่องการเดินทางและการสร้างอาคารห้องควบคุมระบบไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่เหมาะสม ต้องแก้ปัญหาหน้างานเพิ่มเติม จึงทำให้ใช้ระยะเวลาในการติดตั้งระบบนานกว่าปกติ

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th