มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

โครงการปัจจุบัน

โครงการในอดีต

กิจกรรม

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ร่วมบริจาค

โครงการอุ้มผาง

โครงการพลังงานหมุนเวียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรม

มพส. ร่วมจัดกิจกรรม CSR พาคณะพนักงานจิตอาสา บมจ.ไทยออยล์ เตรียมบล๊อกดินสำหรับโรงไฟฟ้าและสร้างแนวกันไฟเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค. 55 ณ บ้านแม่โจ้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 


 
          ชุมชนบ้านแม่โจ้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นชุมชนตัวอย่างที่ดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีกลุ่มแม่โจ้บ้านดิน หรือกลุ่ม "โฮมสเตย์บ้านดินที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งคนในชุมชนสามารถพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี  และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในชุมชน ทั้งนี้ มพส. ได้ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลิม เพื่อจัดทำโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่โจ้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับโครงการจาก บมจ.ไทยออยล์ เพื่อร่วมพัฒนาโครงการดังกล่าว และเพื่อให้พนักงานจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อตอบแทนสังคมนั้น จึงได้จัดกิจกรรม CSR จัดเตรียมบล็อกดินสำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และ สร้างแนวกันไฟเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค. 55 ณ บ้านแม่โจ้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 ท่าน
 
          กิจกรรม CSR ครั้งนี้พนักงานจิตอาสาได้ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเทพื้นปูนซีเมนต์ให้กับวัด เพื่อใช้ในกิจของ
พระสงฆ์ การจัดทำแนวกันไฟเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ การเรียนรู้วิธีการทำบ้านดิน และการนวดดิน ผสมสีดิน เพื่อใช้ในการทำบล็อกดินสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่โจ้ ซึ่งมีกำหนดการก่อสร้างในเดือนพฤษาคม 55
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th