มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

โครงการปัจจุบัน

โครงการในอดีต

กิจกรรม

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ร่วมบริจาค

โครงการอุ้มผาง

โครงการพลังงานหมุนเวียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรม

เจ้าหน้าที่ มพส. ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมหารือรูปแบบการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่โจ้กับตัวแทนชาวบ้าน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บ้านแม่โจ้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่          เจ้าหน้าที่ มพส. เดินทางไปยังบ้านแม่โจ้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับชาวบ้าน ในเรื่องรูปแบบการลงทุนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน แผนการใช้จ่ายรายได้ และการดำเนินการขอจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่โจ้” พร้อมกันนี้ยังได้ทำการเลือกตัวแทนของชาวบ้าน ผู้ซึ่งมีอำนาจแทนในการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแม่โจ้
 
          ทั้งนี้ ชุมชนบ้านแม่โจ้ ได้ดำเนินการยื่นเอกสารการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และได้หนังสือรับรองจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนไฟฟ้าพลังน้ำบ้านแม่โจ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

 
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th