มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

โครงการปัจจุบัน

โครงการในอดีต

กิจกรรม

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

ร่วมบริจาค

โครงการอุ้มผาง

โครงการพลังงานหมุนเวียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรม

มพส จัดรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาโครงการพลังน้ำของชุมชนบ้านแม่โจ้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ วัดบัวนาค อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

 

            การสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชุมชนเป็นหนึ่งในภารกิจของ มพส.ซึ่งเล็งเห็นว่ายังมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กอีกจำนวนมากที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วย โดย มพส.ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพพลังน้ำและความเข้มแข็งของชุมชนที่บ้านแม่โจ้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อขายเข้าสู่ระบบได้

            หลังจากการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและกำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาโครงการได้แล้ว
มพส. จึงได้จัดรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาโครงการพลังน้ำของชุมชนขึ้น ณ วัดบัวนาคหมู่บ้านแม่โจ้ ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ซึ่ง มพส.ได้ชี้แจงการพัฒนาโครงการและผลกระทบจากการพัฒนาโครงการรวมถึงทำความเข้าใจในการจัดตั้งสหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำ และขั้นตอนช่วงเวลาในการยื่นขอจัดตั้งสหกรณ์ ขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของอบต.ในการก่อสร้างโครงการโดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 102ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ

 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th