มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพกับ บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด
      เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้บริหารโครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน
ปีงบประมาณ 2558 ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพบริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด จำนวน 50 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวมีเงินลงทุนในเฟสแรก 230 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะเริ่มเดินระบบต้นปี 2561


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th