มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. ออกบูธนิทรรศการงาน เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ ระหว่างวันที่ 5 – 14 มีนาคม 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

      กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ยกองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน และงานวิจัย ให้ประชาชนเลือกช้อปสินค้าชุมชนราคาถูกด้วยราคาโปรโมชั่นและเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจพลังงานและให้คำปรึกษาช่องทางการประกอบกิจการพลังงาน ระหว่างวันที่ 5 - 27 มีนาคม 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

      มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.)  ในฐานะผู้บริหารโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ESCO Revolving Fund) ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ระหว่างวันที่ 5 – 14 มีนาคม 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์โครงการ ESCO Revolving Fund ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในระยะที่ 4 ยังเปิดรับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับมาตรการที่ได้รับความนิยมในช่วงที่ผ่านมา คือ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบการเช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อัตราดอกเบี้ย 3.5% (คงที่) และระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (Grace Period) นานถึง 6 เดือน โดยผู้ที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th