มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. เข้าร่วมกิจกรรม Executive Talk สำหรับผู้บริหาร และเข้าร่วมสัมมนาและออกบูธนิทรรศการงาน ESCO Business Matching ในหัวข้อ “การลดต้นทุนด้านพลังงานโดยไม่เสี่ยงด้วย ESCO” ณ ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558

      เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต มพส. เข้าร่วมกิจกรรม Executive Talk สำหรับผู้บริหาร ได้ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจและการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมสถานประกอบการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเลือกลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม

      นอกจากนี้ มพส. ยังได้ร่วมออกบูธนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน ESCO Revolving Fund ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในระยะที่ 4
กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โดยสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

      ส่วนกิจกรรม ESCO Business Matching มีบริษัทจัดการพลังงานที่เข้าร่วมดังนี้ 1) บริษัท บี.ที.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2) บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด 3) บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ออฟติไมเซชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
4) บริษัท เอ็นเนอร์จิกา จำกัด 5) บริษัท บริหารและอนุรักษ์พลังงาน จำกัด

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th