มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน ESCO Business Matching เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

      มพส. ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน ESCO Business Matching เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ได้รู้จักธุรกิจพลังงานและการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้แสดงศักยภาพของตน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีในกลุ่มผู้ประกอบการและลูกค้า ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมจัดงานประกอบด้วย สถาบันการเงิน หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่ให้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ESCO Fund หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทจัดการพลังงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th