มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน ESCO Business Matching เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา และวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา
      มพส. ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน ESCO Business Matchingเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา และวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา ซึ่งจัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยผู้ประกอบการทั้งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ที่สนใจจะลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานได้เจรจาด้านธุรกิจอนุรักษ์พลังงานร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และทำให้กลุ่มผู้ประกอบการ นักลงทุนและลูกค้า ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างสัมพันธ์ภาพอันดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th