มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด ขนาด 0.9 MW จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553
คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด ขนาด 0.9 MW ณ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมเป็นประธานในพิธี โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือด้านการลงทุน ระหว่าง บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด และ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  ในฐานะผู้บริหารกองทุน  ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกรมพัฒนาพลังงานแทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในรูปแบบการเข้าร่วมทุนในโครงการ มูลค่าการส่งเสริมจากโครงการละ 39.2 ล้านบาท
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th