มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ มพส. และคณะเจ้าหน้าที่ มพส. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุนโดย ESCO FUND ณ บจก. พรีซิชั่นเทคโนโลยี,โรงแรมทวินทาวเวอร์,ห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยนมอลล์,โรงแรมรอเยลเบญจา กทม. วันที่ 24 ธ.ค. 55

      ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ มพส. และคณะเจ้าหน้าที่ มพส. เดินทางไปยัง บริษัท พรีซิชั่นเทคโนโลยี จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟูลออเรสเซนต์เดิม ขนาด 36 วัตต์ และ 18 วัตต์ เป็นหลอดไฟ LED ขนาด 18 วัตต์ และ 9 วัตต์ ตามลำดับ จำนวน 928 หลอด โดยติดตั้งในพื้นที่การทำงานและสถานที่ต่างๆ ของโรงงาน ผลที่ได้รับสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 60% หรือมากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน จากการสอบถามผู้ใช้งานพบว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและมีความพึงพอใจกับมาตรการ จากนั้นเดินทางไปดูความคืบหน้าโครงการที่ โรงแรมทวินทาวเวอร์ 3 โดยมีโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ จำนวน 2 เครื่อง , เปลี่ยนหลอดไฟ  LEDจำนวน 280 หลอด และติดตั้งอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator) จำนวน 2 เครื่อง โดยปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์เครื่องที่ 1 เรียบร้อยและเปิดใช้งานได้แทนเครื่องเดิมตามปกติ ส่วนมาตรการที่เหลือ อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้ง ซึ่งจะสามารถส่งมอบงานทั้งหมดได้ภายในเดือนมกราคมนี้


       หลังจากนั้นเดินทางไปยัง ห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยนมอลล์ เพื่อติดตามผลการดำเนินมาตรการติดตั้งระบบปรับความเร็วมอเตอร์ (VSD) ของระบบปรับอากาศจะทำหน้าที่ควบคุมความเร็วมอเตอร์ต่างๆ โดยติดตั้ง inverter ขนาด 90 kW, 160 kW, 75 kW ใช้ในการควบคุม ปั้มน้ำเย็น,ปั้มน้ำคอนเดนเซอร์,ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ตามลำดับ เพื่อปรับความเร็วของมอเตอร์ ให้เหมาะสมในแต่ละสภาวะโหลด ผลที่ได้รับสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 60% หรือมากกว่า 300,000 บาทต่อเดือน สูงกว่าค่าที่ประเมินไว้ จากการสอบถามหัวหน้าช่าง พบว่า ระบบทำงานได้ดี และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมของระบบปรับอากาศ  จากนั้นเดินทางไปยัง โรงแรมรอเยลเบญจา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟ LED รุ่น MR-16 แทนหลอดฮาโลเจนเดิม ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 3,300 หลอด ในบริเวณพื้นที่ต่างของโรงแรม เช่น ห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหาร ห้องพัก ทางเดิน เป็นต้น จากการสอบถามหัวหน้าช่างพบว่า หลอดไฟ LED ใช้งานได้ปกติ สว่างมากกว่าหลอดเดิม ความร้อนของหลอดลดลงกว่าเดิม ส่งผลทำให้ระบบปรับอากาศของโรงแรมทำงานน้อยลงอีกด้ว


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th