มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ มพส. และคณะเจ้าหน้าที่ มพส. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ
          ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ มพส. และคณะเจ้าหน้าที่ มพส. เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำนวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด ณ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 MWe และ 2) โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด ณ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 0.9 MWe เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

          โดยทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบของการเข้าร่วมทุน กับ มพส. ภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund) ระยะที่ 1 และปัจจุบันได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด 
สถานที่ : อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 
โรงไฟฟ้าชีวมวลจากเศษไม้ โดยมีเทคโนโลยีกังหันไอน้ำ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 MWe มูลค่าการลงทุนของโครงการประมาณ 450 ล้านบาท โดยโครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบการเข้าร่วมทุนในโครงการมูลค่าการส่งเสริมจาก ESCO Fund จำนวน 23.25 ล้านบาท โดยเริ่มพัฒนาโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 และเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมา
 
 


โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด 
สถานที่ : อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 0.9 MWe โดยใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ PV แบบ Cadmium-Telluride Amorphous ของ Willard & Kelsey และ First Solar ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่าการลงทุนของโครงการจำนวน 105 ล้านบาท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบการเข้าร่วมทุนในโครงการ เป็นจำนวน 39.2 ล้านบาท เริ่มพัฒนาโครงการเดือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 และเริ่มดำเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา

 

Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th