มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

ESCO Revolving Fund

ดาวน์โหลดใบสมัครและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 1

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO FUND ระยะที่ 2

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2556
(ระยะที่ 3)

ผลการดำเนินโครงการ
ESCO Revolving Fund
ปีงบประมาณ 2558
(ระยะที่ 4)

บทความ
และเอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

มพส. ลงนามเซ็นสัญญาเข้าร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลรากไม้ยากพารา ขนาด 5.3 MW กับบริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา
           คุณสุวพร ศิริคุณ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับ บริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ยี่ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด (แปลนทอยส์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลรากไม้ยางพาราขนาด 5.3 MW ที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

           มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้บริหารกองทุนภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน(ESCO Fund)ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)กระทรวงพลังงานได้อนุมัติโครงการสนับสนุนโครงการด้านพลังงานทดแทนรูปแบบการเข้าร่วมทุนภายใต้โครงการ  ESCO Fund ระยะที่ 2 มูลค่าการส่งเสริมจากโครงการ 40 ล้านบาท
Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th